Evropský fond

17V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015113:

„Energetické úspory ve společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizace energetických úspor v procesu recyklace stavebních odpadů a nakládání se stavebními materiály společnosti Chládek a Tintěra Havlíčkův brod, a.s. Energetických úspor bude dosaženo vyřazením dvoucestného rypadla O&K MH S a jeho nahrazením energeticky efektivnější variantou s obdobným výkonem. Místem realizace je areál recyklační a stavební deponie bez čísla popisného na pozemcích 2458/16 v k.ú. Havlíčkův Brod, kraj Vysočina.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (motorové nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulických systémech) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady v procesu manipulace se stavebními materiály a stavebním odpadem k recyklaci. Příčinami problému je velká zastaralost technologie, a to jak daná věkem stroje a opotřebením, neboť stroj je provozován v extrémních podmínkách recyklačního centra, tak i stavem technologie v době výroby, kdy nebylo možno ještě produkovat motorové pohony s tak vysokou účinností jako v současné době.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve zpracovatelském procesu a tím i ke snížení provozních nákladů ve společnosti. To bude mít zprostředkovaný dopad nejen na životní prostředí (díky menší spotřebě fosilních paliv při stejném užitečném výkonu), ale i na hospodaření společnosti, kdy bude možno zpracovávat a recyklovat stavební odpad s menšími jednotkovými náklady, tj. na tunu zpracovaného recyklátu.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce července roku 2021.