Silnice

  • výstavba, rekonstrukce a oprava silnic a komunikací
  • výstavba, rekonstrukce a údržba obslužných komunikací, stezek,
    pěších zón a chodníků
  • realizace zpevněných ploch, parkovišť, ramp, nájezdů, zpomalovacích zón a speciálních staveb
  • výstavba sportovišť a zařízení pro volný čas
  • dodávky uceleného sortimentu betonových výrobků a kameniva pro zpevněné plochy a komunikace
  • aplikace metody raženého betonu s vysokou variabilitou barev a vzorů

Výstavba, rekonstrukce a oprava silnic a komunikací …