Vodohospodářské a inženýrské stavby

  • revitalizace a odbahnění rybníků a vodních toků
  • výstavba a obnova vodních nádrží, rybníků, suchých poldrů a odvodňovacích soustav
  • výstavba tůní a zakládání mokřadů
  • výstavba a rekonstrukce čistíren a úpraven vod včetně dodání čistící technologie
  • komplexní dodávka prací pro vybudování základní technické vybavenosti
  • výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řádů
  • výstavba konstrukcí pro ohrazování toků a opěrných zdí z kamene i železobetonu
  • zemní práce pro úpravu terénu
  • sanace sesuvů půdy

Revitalizace a odbahnění rybníků a vodních toků …